Akcje

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Akcje 

Akcje są to instrumenty udziałowe rynku kapitałowego emitowane przez spółki akcyjne. Stroną krótką jest spółka akcyjna, a stroną długą inwestor kupujący akcje ( akcjonariusz). Akcje można nabyć na rynku pierwotnym lub wtórnym.

Rozróżnia się akcje zwykłe i akcje uprzywilejowane.

Akcjonariusz kupując na rynku pierwotnym lub wtórnym akcje zwykłe, nabywa określone prawa: prawo własności, prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, prawo poboru (możliwość zakupu akcji nowej emisji), prawo do dywidendy (udział w zyskach spółki), prawo do kontroli zarządzania spółką oraz prawo do udziału w masie likwidacyjnej.

Prawo własności akcjonariusz jest właścicielem określonego w % majątku spółki w zależności od ilości posiadanych akcji w stosunku do wyemitowanych przez spółkę akcji.

Prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy – akcjonariusz posiada tyle głosów ile posiada akcji. Walne zgromadzenie akcjonariuszy jest podstawowym organem w spółce, na którym podejmowane są strategiczne decyzje: wybór Rady Nadzorczej, zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego, podziału zysku (wypłata dywidendy).

Prawo do dywidendy jeżeli WZA podejmie decyzję o wypłacie dywidendy to każdy akcjonariusz otrzymuje określoną kwotę przypadającą na jedną akcję (DPS -Dividend Per Share). Dla akcjonariusza ważnym wskaźnikiem związanym z dywidendą jest tz. Stopa dywidendy (Dividend Yield). Stopa dywidendy to iloraz DPS i ceny rynkowej akcji. Im jest ona wyższa, tym większy otrzymujemy dochód z zainwestowanego kapitału.

Prawo do kontroli zarządzania spółką każdy akcjonariusz ma prawo do wglądu w sprawozdania finansowe spółki oraz do nadzoru i kontroli spółki poprzez Radę Nadzorczą.

Prawo do udziału w masie likwidacyjnej W przypadku upadłości spółki lub przejęcia jej przez inny podmiot gospodarczy, akcjonariusz ma prawo do udziału w masie likwidacyjnej.

Prawo poboru (subscription right) jest instrumentem finansowym, który zapewnia akcjonariuszowi prawo do zakupu akcji nowej emisji. Aby zapewnić finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, spółki podejmują decyzje o powiększeniu kapitału w postaci emisji nowych akcji. Akcjonariuszowi, który nie zakupi nowych akcji, po ich emisji zmniejsza się udział we własności spółki. Aby zapewnić mu dotychczasowy udział, spółka emituje prawo poboru. Prawo poboru otrzymuje inwestor, który posiada akcje w dniu ustalenia prawa poboru. Może on je zrealizować poprzez kupno nowych akcji, sprzedać prawo poboru innemu inwestorowi lub przetrzymać je do dnia wygaśnięcia i go nie wykonać (dzieje się tak, jeżeli cena emisyjna spadnie poniżej ceny rynkowej).

Oprócz akcji zwykłych spółka emituje akcje uprzywilejowane. Jej posiadacze mają dodatkowe prawa:

Uprzywilejowanie co do głosu daje właścicielowi prawo więcej niż jednego głosu na WZA;

Uprzywilejowanie co do dywidendy daje właścicielowi prawo do stałej dywidendy;

Uprzywilejowanie co do udziału w masie likwidacyjnej daje właścicielowi prawo pierwszeństwa w podziale masy likwidacyjnej.

Dopóki akcje nie są notowane na rynku dochodem z takiej inwestycji może być jedynie dywidenda. Natomiast podstawowym dochodem na rynku wtórnym jest aprecjacja ceny. Inwestowanie na rynku akcji wymaga od inwestorów posiadania niezbędnej wiedzy, czasu na dokonywanie analiz (lub korzystanie z analiz dokonywanych przez np. system SISS 2010) oraz opracowania odpowiedniej strategii. Wymaga także od inwestorów olbrzymiej dyscypliny, spowodowanej większym ryzykiem ale dającej możliwość uzyskania wyższej stopy zwrotu.

Dlatego kluczową rolę w inwestowaniu na rynku akcji odgrywa analiza ryzyka (ryzyko makroekonomiczne, sektorowe i specyficzne spółki) i jego ograniczanie za pomocą dywersyfikacji tzn. zakupu akcji kilku spółek oraz instrumentów wolnych od ryzyka ( budowa portfela) oraz zabezpieczenie ich instrumentami pochodnymi. Więcej  na ten temat na stronach: ryzyko; dywersyfikacja; portfel inwestycyjny.

Zobacz także interesujące frazy:

 • akcje gpw;
 • giełda akcje;
 • gpw akcje;
 • akcje pge notowania;
 • akcje tauron notowania;
 • akcje gpw notowania;
 • akcje giełdy;
 • pge akcje notowania;
 • akcje giełda;
 • gpw akcje notowania;
 • jak kupić akcje;
 • tauron akcje notowania;
 • pgnig akcje notowania;
 • bgż akcje;
 • akcje pgnig notowania;
 • zapisy na akcje;
 • akcje kghm notowania;
 • akcje bgż;
 • akcje tpsa notowania;
 • jakie akcje kupić;
 • akcje pgnig dywidenda;
 • bankier notowania akcje;
 • akcje na giełdzie;
 • akcje pracownicze bgż;
 • akcje tpsa;
 • jakie akcje kupować;
 • gdzie kupić akcje;
 • giełda akcje notowania;
 • tpsa akcje;
 • akcje online;
 • energa sa akcje;
 • jak kupować akcje;
 • akcje pkobp;
 • enea akcje pracownicze;
 • kupię akcje;
 • akcje polskie;
 • akcje pgnig cena;
 • pgn akcje;
 • energa akcje cena;
 • gry akcje;
 • tauron akcje;
 • akcje wykresy;
 • akcje bgż 2011;
 • akcje pge cena;
 • akcje gwp;
 • akcje pekao;
 • akcje energa;
 • akcje energa ceny;
 • akcje tauronu.